ครูตี๋ สำเร็จหลักสูตร EF ขั้นพื้นฐานแล้ว และจะนำมาใช้ร่วมกับ Coding

Executive Fuctions (EF)

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางสมองของเด็กๆ ผ่านการเรียนเขียนโค้ด  ครูตี๋จึงไปศึกษาหลักสูตร “การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน”  จากสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จนสำเร็จหลักสูตร เพื่อเอามาพัฒนาหลักสูตรการสอนเด็กเขียนโค้ด (Kid Coding)  เป็นไปตามหลักการพัฒนาทักษะสมอง หรือ EF  ด้วย