ที่มาของ shallVcode

ครูตี๋    ครูตี๋ ชอบวิ่งนะครับ

คุณ พรชัย ครองธรรมชาติ (อาจารย์ตี๋ในวงการ database และมาเป็นครูตี๋ของเด็กๆ) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูล Oracle ในระดับ Oracle Certify Professional (OCP) และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรองจาก Software Park ประเทศไทย  ทำงานด้านระบบ database มามากกว่า 10 ปี นับตั้งแต่เรียนจบปริญญาโทด้าน IT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (อ่านรายละเอียดงานด้านฐานข้อมูลของครูตี๋ได้ที่เวบ datarathon.com)

ครูตี๋  ชอบการถ่ายทอดความรู้ จึงรับเป็นอาจารย์ไปสอนให้กับ บริษัท หน่วยงาน องค์กรต่างๆมามากมาย ทั้งยังเป็นนักเขียน เคยเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสาร Windows IT Pro และ เขียนหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์สองเล่ม ที่ได้ขึ้นป้าย Best Seller จากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

   

Kid Coding

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โรงเรียนต้องปิดเรียนยาวนานหลายเดือน  ครูตี๋เห็นเด็กๆ ไม่มีอะไรทำ หากปล่อยไว้นานจะทำให้พัฒนาการสะดุด จึงนำลูกๆของเพื่อนมาเรียนการเขียนโค้ดสำหรับเด็ก (Kid Coding)  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีตรรกะ เป็นเหตุ เห็นผล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ครูตี๋ผู้สอนแต่ผู้ใหญ่มาตลอด พบว่า เด็กน้อยเหล่านั้นเข้าใจการเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ค่อยๆแก้โจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นได้ ครูตี๋รู้สึกว่ามันคือความมหัศจรรย์  เกิดแรงบันดาลใจศึกษาหัวข้อพัฒนาการเด็กผ่านทักษะการเขียนโปรแกรม (โค้ดดิ้ง) อย่างจริงจัง เกิดความเชื่อว่า ในเมื่อเด็กระดับอนุบาลยังเข้าใจเรื่องการเขียนโค้ดได้  ทุกคนก็สามารถเขียนโค้ดได้   จึงเป็นที่มาของ  ShallVCode แห่งนี้

shallVcode ไม่ใช่แค่การเขียนโค้ด

อาจจะดูเหมือนว่า  shallVcode  จะสอนเรื่องเขียนโค้ดดิ้ง สอนเขียนโปรแกรม แต่จริงๆแล้ว shallVcode  คือการสร้างพัฒนาการเด็ก shallVcode  คือการสร้างทักษะความคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสื่อสาร ให้กับผู้คนทุกช่วงวัย โดยอาศัยโค้ดดิ้งเป็นสื่อกลาง มีโค้ดดิ้งเป็นจิ๊กซอว์ตัวแรกเท่านั้น  ในอนาคต shallVcode จะเป็นแพลตฟอร์มสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ใหักับผู้คน

เขียนโค้ดเพื่อพัฒนาทักษะ EF

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้เด็กมีพัฒนาการทางบวกผ่านการเขียนโค้ดดิ้ง ครูตี๋จึงไปศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จหลักสูตร “การส่งเสริมทักษะทางสมอง Executive Fuction (EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน”  จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อเอามาปรับการสอน Kid Coding ให้เป็นไปตามหลักพัฒนาสมอง EF เพื่อทำให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางสมอง EF ที่สมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมโค้ดดิ้ง

Executive Fuctions (EF)